Concluzii FNER 2021

Digitalizarea educației – provocările adaptării la noua realitate a învățării online, schimb de bune practici

Metode și instrumente de stimulare a cercetării de excelență. Creșterea vizibilității și prestigiului internațional

Cercetarea științifică este importantă, din acest motiv consideram ca promovarea acesteia la nivelul AFER trebuie să fie în continuare un obiectiv primordial. Universitățile reprezintă cheia dezvoltării unei economii și a unei societăți bazate pe cunoaștere datorită poziției lor dominante în domeniul cercetării, educației și al inovației. Internaționalizarea educației și a cercetării a accentuat competiția între universități și necesitatea implementării unor mecanisme eficiente de transfer tehnologic și de cunoștințe. Asistăm în prezent la extinderea și diversificarea competiției la nivel european inclusiv prin acordarea de fonduri de cercetare în funcție de performanțe dar și la creșterea competiției științifice la nivel internațional.

Concluziile participanților din secțiunea nr. 2 ,,Metode și instrumente de stimulare a cercetării de excelență.  Creșterea vizibilității și prestigiului internațional,, au condus la următoarele propuneri:

 • Asumarea de către AFER a leadership-ului în elaborarea strategiilor de modernizare a învățământului și cercetării științifice, de promovare și susținere a profesiei de economist, precum și atragerea partenerilor relevanți în acest demers de cercetare științifică.
 • Crearea, sub egida AFER,  a unui for de dezbateri periodice în care să se prezinte modalitățile de creștere a performanței în domeniul cercetării științifice economice;
 • Organizarea unor serii de  conferinte științifice integrate sub dubla coordonare între institutele de cercetare și univeritățile membre AFER,  care să genereze publicaţii de tipul ,, special issues,, în reviste indexate Web of Science – Clarivate Analytics sau propuneri de proiecte de cercetare științifice naționale/ internaționale.
 • Elaborarea de măsuri și proceduri concrete, pornind de la analiza situației actuale, pentru creșterea producției științifice în vederea creșterii vizibilității internaționale a AFER 
 • Participarea AFER ca partener în proiecte de cercetare extinse cu accent pe rolul AFER factor de promovare în proiecte științifice derulate în parteneriat dar și organizarea de parteneriate la nivelul AFER sub diferite forme de colaboare în organizarea de conferințe științifice internationale, prin rotație în diferite centre universitare etc. 
 • Sustinerea din partea AFER a jurnalelor din românești care au o vizibilitate internatională dar și implicarea în procesul de reevaluare jurnalelor la nivel național.
 • Pornind de la faptul ca cercetarea se face în echipe de cercetare, este necesară identificarea unor direcții noi de cercetare în cadrul AFER cu accent pe colaborarea între institutele de cercetare și universitățile din consorțiu.
 • Creșterea rolului AFER în stimularea colaborărilor în cadrul școlilor doctorale prin stimularea participării conducătorilor de doctorat în comisii de îndrumare ale doctoranzilor în alte centre universitare.
 • Organizarea, sub egida AFER, de evenimente știintifice în parteneriat, schimb de experiență pe tematici științifice economice și de actualitate deschise participării cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, studenților ce activează în țară sau în străinătate.
 • Identificarea, împreună cu reprezentanții altor organizații din mediul socio-economic, a unor noi direcții prin care să asigurăm dezvoltarea durabilă a cercetării științifice, prin promovarea caracterului multi-, inter- şi transdisciplinar precum și a laturii aplicative.
 • Dezvoltarea AFER  într-un think-tank, bazat pe grupuri de experți, pe domenii specifice, a căror activitate să servească optimizării și elaborării de noi politici economice și administrative naționale, regionale și locale.
 • Încurajarea formării echipelor de cercetare, în mod deosebit ale celor interdisciplinare, care să conducă la rezultate științifice relevante în cadrul AFER și asigurarea unui transfer tehnologic bazat pe cercetare aplicativă prin buna colaborare atât cu reprezentanții mediului de afaceri cât și cu institutele de cercetare aplicată.
 •   Intensificarea rolului AFER în extinderea acțiunilor care să conducă la atragerea de fonduri de cercetare prin proiecte și granturi de cercetare dar și creșterea numărului de parteneriate cu mediul de afaceri pentru atragerea de resurse suplimentare pentru cercetare.  

Modalități de optimizare a colaborării cu mediul de afaceri

Având în vedere schimbările accelerate pe care le resimte societatea ca urmare a apariției noilor tendințe, este necesară redefinirea rolului mediului universitar și o consultare permanentă cu mediul de business în vederea pregătirii absolvenților pentru piața globală.

Ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții mediului de afaceri se extrag următoarele concluzii:

 • Noul auditor trebuie să fie capabil să realizeze analize de risc, să înțeleagă instituțiile pe care le auditează și mediul extern în care evoluează și să se poată adapta la problemele emergente. A fost menționată deschiderea conducerii Curții de Conturi pentru a crea proiecte de pregătire profesională (Dl Mihai Busuioc – Curtea de Conturi);
 • Dezvoltarea de proiecte pe Big Data, Statistică, Macroeconomie. Universitatea ar trebui să cultive un sistem de valori sănătos prin care să se dezvolte încrederea în știință și în rezultatele ei. Studenții trebuie să învețe să utilizeze datele în favoarea viitorului lor, fie că sunt angajați sau antreprenori. Facultățile de economie ar trebui să tragă semnale de alarmă cu privire la localizarea României în top-urile internaționale și să ofere soluții în spațiul public. Este necesară o colaborare viitoare pe proiecte ce vor forma studenții în spiritul antreprenorial și accesarea de fonduri europene pentru a le putea oferi tinerilor un viitor în România. (Dl. Florin Jianu – CNIPMMR);
 • Sectorul bancar este într-o transformare accelerată, iar acest lucru are consecințe imediate pentru tinerii aflați pe băncile facultății. Pentru a se putea adapta la provocările acestui mediu, tinerii trebuie să fie agili și să învețe pe tot parcursul vieții pentru a dobândi noi competențe. Este important ca studenții să aibă competențe digitale în ceea ce privește utilizarea și analiza datelor, având în vedere datele pe care sectorul bancar le are la îndemână. O nouă disciplină poate fi introdusă în mediul universitar ”User experience” pentru a oferi pregătire studenților în acest domeniu. (Dna. Mihaela Bitu – CEO ING);
 • Cheia performanței la nivelul oricărei afaceri este o ecuație cu 3 actori: mediul academic, mediul privat și administrația publică. Este necesară continuarea dezvoltării de parteneriate între acești trei actori. Se poate stimula dorința studenților de a lucra la proiecte reale, implementabile, care să aibă o componentă principală imobiliară, dar să aibă un impact pozitiv în societate prin oferirea unor burse pentru studenți. (Mihai Păduroiu – One United Properties);
 • Piața de capital le poate oferi studenților acces la mai multe domenii și opțiuni de angaje. Pot fi aduși studenți din anii terminali în internship-uri pentru a vedea și partea practică. Se pot dezvolta parteneriate cu Bursa de Valori din București pentru studenți în vederea exersării tranzacțiilor pe o bursă virtuală. (Bogdan Drăgoi – SIF);
 • Este nevoie de specialiști care să abordeze economia circulară în vedere oferirii de soluții pentru evitarea risipei alimentare. Este în curs de implementare un nou masterat în cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului care să abordeze economia circulară. (Constantin Damov – Green Group);
 • Învâțământul trebuie să țină cont de educația managerială și antreprenoriașă și să le dezvolte tinerilor deprinderi în aceste domenii încă din băncile școlii. Mediul academic trebuie implicat în dezvoltarea strategiilor naționale de dezvoltare economică. (Dl. Cristian Ilie – Ministerul Economiei);
 • Un proiect de viitor care este necesar și care nu se poate realiza fără sprijinul permanent al mediului economico-social vizează redefinirea competențelor viitoare ale programelor de studii oferite de facultățile care ofera specializări în domeniul Științelor economice. Provocările actuale cu care se confruntă mediul economico-social, piața forței de muncă și universitățile în calitate de formatori autorizați a forței de muncă cu studii superioare evidențiază necesitatea redefinirii unora dintre competențele programelor de studii din domeniul științelor economice, astfel încât acestea să corespundă competențelor reclamate de piața muncii în prezent, dar mai ales în viitor (pe un orizont de timp de 10-20 ani). Având în vedere și dimensiunea internaționalizării universităților (și în consecință a programelor de studii oferite de acestea la nivelul ciclului de licență) este de dorit ca aceste competențe ale viitorului să fie aliniate la competențe ale unor prograne de studii similare, cuprinse în oferta educațională a universităților care se claseaza pe poziții de top în ranking-urile internaționale ale universităților. Implementarea unui asftel de proiect la nivelul AFER presupune implicarea tuturor reprezentanților universităților din țară care au în oferta educațională programe cu specializari în domeniul Științelor economice, implicarea principalilor angajatori ai absolvenților acestor specializări, atât din mediul public, cât și din mediul privat, și nu în ultimul rând ministerul de resort. Este un proiect ambițios, de durată, care poate livra un set coerent de competențe ale viitorului, per programe de studii, după realizarea de analize privind percepția și nevoile angajatorilor, percepția și nevoile absolvenților, dar și de analize privind bunele practici identificate la nivel internațional. (Dna. Georgiana Georgescu – Prodecan FABBV, ASE București).

Reconceptualizarea evenimentelor comunității AFER în context pandemic și post-pandemic

Promovarea brandului AFER pentru creșterea vizibilității organizației

In memoriam Gheorghe Zaman Al cincilea ciclu de dezvoltare globală. Provocări ale științei și implicații pentru politicile economice